Finančný lízing osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t

je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu (lízingové splátky). Zmluva zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu.

Aké vozidlá Vám prefinancujeme?

Nové vozidlá:

 • prefinancujeme Vami požadovanú značku vozidla,
 • poskytujeme poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo) .

Jazdené vozidlá:

 • prefinancujeme vozidlá, ktorých vek pri žiadosti o financovanie nesmie presiahnuť 5 rokov a 11 mesiacov od dátumu prvej evidencie v technickom preukaze a počet kilometrov nesmie presiahnuť 160 000, v prípade úžitkových automobilov 180 000 km,
 • poskytujeme poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo).

Možnosti finančného lízingu

 • dĺžka lízingu: 29 - 60 mesiacov
 • vstupná splátka: 15% - 80% , resp. individuálne posúdenie
 • odkupná hodnota: 35,- € bez DPH
 • spracovateľský poplatok: v závislosti od požadovaného produktu.

Doklady potrebné k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy

Všetky potrebné doklady sú uvedené na Žiadosti o finančný lízing. Rozsah dokladov závisí od predmetu financovania, bonity klienta, zvoleného modelu splácania splátok, dĺžky podnikania žiadateľa, resp. iných špecifík obchodného prípadu.


Fyzická osoba spotrebiteľ:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu
 • potvrdenie o príjme/dôchodku nie staršie ako 3 mesiace
 • komplentý výpis z účtu za posledné 3 mesiace s preukázateľnou výškou príjmu a s väčšinou výdavkov domácnosti

Fyzická osoba podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Podmienky financovania

Spätný lízing

 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva)
 • ostatné podmienky ako pri finančnom lízingu