Kontakt Search ×

Žiadosť o odklad splátok z dôvodu
zmiernenia negatívnych následkov pandémie COVID-19
podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z.


Informácie o odklade splácania úveru alebo lízingu

Pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru alebo lízingu si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

  1. Odklad splácania úveru alebo lízingu neznamená odpustenie splácania úveru alebo lízingu. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr.
  2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
  3. Váš úver alebo lízing sa aj po dobu odkladu splácania úveru alebo lízingu ďalej úročí.
  4. Ak súčasťou splátky úveru alebo lízingu je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
  5. Za tento odklad splácania úveru alebo lízingu od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
  6. Aj, ak sa povolí odklad splácania úveru alebo lízingu, je možné úver alebo lízing alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.

 

Identifikačné údaje o dlžníkoviSídlo alebo miesto podnikania dlžníka

Kontaktné údaje dlžníkaIdentifikačné údaje o zmluve
Údaje o odklade splácania úveru alebo lízingu

Požadovaný odklad splácania úveru alebo lízingu

odloženie splátok istiny úveru/lízingu počnúc splátkou splatnou k dátumu
odloženie splátok istiny a úrokov z úveru/lízingu počnúc splátkou splatnou k dátumu
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo

Doba odloženia splácanie úveru alebo lízingu


Údaje o veľkosti podniku

SOM podnikom, ktorý zamestnáva MENEJ ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR
SOM podnikom, ktorý zamestnáva VIAC ako 250 osôb a ktorého ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR

Čestné vyhlásenia

Čestne vyhlasujem, že som malým zamestnávateľom a spĺňam podmienky na účely posúdenia splnenia podmienok malého zamestnávateľa v zmysle Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení (to znamená som podnikom, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR).

Čestne vyhlasujem, že odklad splácania úveru/lízingu je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledok pandémie.

Dodatočné informácie o oprávnenej osobe konať

Označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je dlžník zapísaný a číslo zápisu do tohto registra (číslo zistíte v  živnostenskom alebo v obchodnom registri)Identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene dlžníka pri podaní tejto žiadosti o odklad splácania úveru alebo lízingu


zahraničná osoba


V časti Požadovaný odklad splácania úveru vyberte jednu z možností.
V časti Požadovaný odklad splácania úveru zadajte dátum.
V časti Údaje o veľkosti podniku vyberte typ podniku.

Skontrolujte si všetky zadané údaje, nesprávne vyplnené žiadosti nebudú spracované.
Nekontaktujte v tejto záležitosti prosím naše kontaktné centrum. Ďakujeme za pochopenie.