Kontakt Search ×

Predmet spätného lízingu

fotovoltaické elektrárne (FVE) s výkonom od 100 KW - 1MW

 • zariadenie elektrárne (panely, meniče, káble, transformátory, atď.)
 • pozemok
 • projektová dokumentácia
 • príslušné povolenia

bioplynové stanice (BPS)

 • zariadenie BPS (technologická časť)
 • stavba BPS (nehnuteľná časť)
 • pozemok
 • projektová dokumentácia
 • príslušné povolenia

Možnosti spätného lízingu

 • dĺžka lízingu: max. 12 rokov od spustenia prevádzky
 • vstupná splátka: min. 20% z ceny projektu
 • odkupná hodnota po skončení lízingu: 100,-€ bez DPH
 • splácanie
  • mesačne
  • sezónne - len pri FVE
 • poistenie: výhodné poistné sadzby

Doklady potrebné k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy

Fotovoltaické elektrárne (FVE) s výkonom od 100 KW - 1MW – právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

 • žiadosť o financovanie
 • kópia aktuálne platného výpisu z ORSR/ŽRSR určená na právne účely bez ohľadu na dátum vystavenia
 • doklad totožnosti OP konateľa/ov / majiteľa
 • osvedčenie o IČ DIČ a DPH
 • prvá strana výpisu z účtu podnikateľa za posledný mesiac
 • finančné výkazy - Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch (fyzické osoby - podnikatelia), Súvaha a Výkaz ziskov a strát (právnické osoby) a potvrdené daňové priznania za každý rok od spustenia prevádzky FVE
 • akceptácia Indikatívnej ponuky VÚB Leasing-u
 • rozpočet FVE
 • výkon FVE po mesiacoch do spustenia prevádzky (relízing fungujúcej FVE)
 • energetický audit
 • špecifikovanie Generálneho dodávateľa (zoznam referencií)
 • list vlastníctva
 • nájomné zmluvy na pozemky pod FVE (ak nie sú vo vlastníctve klienta)
 • servisná zmluva
 • protokol o funkčných skúškach
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie obce
 • rozhodnutie URSO o pridelení tarify
 • potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
 • poistná zmluva
 • zmluva o pripojení
 • zmluva o odbere elektrickej energie s príslušnou distribučnou spoločnosťou

Bioplynové stanice (BPS) – právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

 • žiadosť o financovanie
 • kópia aktuálne platného výpisu z ORSR/ŽRSR určená na právne účely bez ohľadu na dátum vystavenia
 • doklad totožnosti OP konateľa/ov / majiteľa
 • osvedčenie o IČ DIČ a DPH
 • prvá strana výpisu z účtu podnikateľa za posledný mesiac
 • finančné výkazy - Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch (fyzické osoby - podnikatelia), Súvaha a Výkaz ziskov a strát (právnické osoby) a potvrdené daňové priznania za každý rok od spustenia prevádzky za posledné dve ukočnené účtovné obdobia
 • akceptácia Indikatívnej ponuky VÚB Leasing-u
 • rozpočet BPS (technologická a nehnuteľná časť)
 • výkon BPS po mesiacoch od spustenia prevádzky (relízing fungujúcej BPS)
 • energetický audit
 • špecifikovanie Generálneho dodávateľa (zoznam referencií)
 • list vlastníctva (nutnosť vlastnenia pozemkov pod BPS)
 • servisná zmluva s harmonogramom a cenami povinných servisných úkonov
 • protokol o funkčných skúškach
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie obce
 • rozhodnutie URSO o pridelení tarify
 • potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
 • poistná zmluva
 • zmluva o pripojení
 • zmluva o dodávke biomasy
 • zmluva o odbere tepla
 • zmluva o odbere digestátu
 • zmluva o odbere elektrickej energie s príslušnou distribučnou spoločnosťou

 

Podmienky financovania Vám radi poskytneme. Kontaktuje nás e-mailom na: leasing_vub@vub.sk.