Kontakt Search ×

Vážený klient,

s cieľom poskytovať komplexné finančné služby a zvyšovať komfort zákazníkov, došlo s účinnosťou od 1.1.2022 k začleneniu aktivít poskytovania finančného lízingu a úverov spoločnosti VÚB Leasing, a. s. priamo do VÚB banky, ktorá bola 100 % materskou spoločnosťou VÚB Leasing, a. s. a ktorá je členom Intesa Sanpaolo, jednej z najdôležitejších finančných skupín v eurozóne.

Aké zmeny nastali?

Od 1.1.2022 je spoločnosť VÚB Leasing, a. s., IČO: 31318045, so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava 25 (ďalej „VÚB Leasing“) integrovaná do materskej spoločnosti VÚB, a. s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej ako „VÚB banka“), ktorá bola jej jediným akcionárom. Po právnej stránke sa integrácia uskutočnila formou rozdelenia spoločnosti zlúčením, v zmysle § 69 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Spoločnosť VÚB Leasing sa teda rozdelila na dve časti s dvomi právnymi nástupcami.

Zmeny týkajúce sa služieb finančného lízingu a úverov

Prevažná časť činností a právnych vzťahov, ktoré sa týkajú najmä poskytovania úverov a služieb finančného lízingu, prešli na právneho nástupcu - VÚB banku. Pre klientov využívajúcich tieto služby nedochádza k žiadnym zmenám v súvislosti s poskytnutými obchodmi.

Zmeny týkajúce sa operatívneho lízingu

Časť spoločnosti VÚB Leasing, poskytujúca služby operatívneho lízingu, prešla na novovzniknutú spoločnosť VÚB Operating Leasing, a. s., IČO: 54 108 128, so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 820 05, ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou VÚB banky. Táto spoločnosť zabezpečuje všetky činnosti a služby súvisiace s operatívnym lízingom.

Zároveň Vám chceme pripomenúť, že predmety financovania operatívneho lízingu (zmluvy s označením LZA), ktorými sú technológie poistené v Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pod poistnou zmluvou číslo 952-00176-99, boli s účinnosťou od 01. 10. 2021 zaradené pod novú poistnú zmluvu číslo 2407171497. Poisťovateľ a pôvodné Podmienky poistenia dojednané pri uzatvorení zmluvy o operatívnom lízingu zostávajú bez zmeny.

Veríme, že tieto zmeny prispejú k ešte lepším a kvalitnejším službám pre Vás.

VÚB banka, a. s. a VÚB Operating Leasing, a.s.