Kontakt Search ×

Vážený klient,

ďakujeme, že využívate služby a produkty spoločnosti VÚB Leasing, a. s., ktorá je ako 100 % dcérska spoločnosť VÚB banky členom Intesa Sanpaolo, jednej z najdôležitejších finančných skupín v eurozóne. S cieľom poskytovať komplexné finančné služby a zvyšovať komfort zákazníkov sme sa rozhodli začleniť aktivity poskytovania finančného lízingu a úverov priamo do VÚB banky.

Aká zmena nastane?

V najbližšom období bude spoločnosť VÚB Leasing, a. s., IČO: 31318045, so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava 25 (ďalej „VÚB Leasing“) integrovaná do materskej spoločnosti VÚB, a. s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej ako „VÚB banka“), ktorá je aktuálne jej jediným akcionárom. Táto zmena by mala byť potvrdená k 1. 1. 2022 rozhodnutím Obchodného registra (konštitutívnym zápisom v zmysle § 69a Obchodného zákonníka). Po právnej stránke sa integrácia uskutoční formou rozdelenia spoločnosti zlúčením, v zmysle § 69 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Spoločnosť VÚB Leasing sa teda rozdelí na dve časti s dvomi právnymi nástupcami.

Aké zmeny nastanú pre služby finančného lízingu a úvery?

Prevažná časť činností a právnych vzťahov, ktoré sa týkajú najmä poskytovania úverov a služieb finančného lízingu, prejde na právneho nástupcu - VÚB banku. Pre klientov využívajúcich tieto služby nedochádza k žiadnym zmenám v súvislosti s poskytnutými obchodmi.

Aké zmeny nastanú pre služby operatívneho lízingu?

Časť spoločnosti VÚB Leasing, poskytujúca služby operatívneho lízingu, prejde na novovzniknutú spoločnosť VÚB Operating Leasing, a. s., IČO: 54 108 128, so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 820 05, ktorá je tiež 100 % dcérskou spoločnosťou VÚB banky. Táto spoločnosť bude zabezpečovať všetky činnosti a služby súvisiace s operatívnym lízingom.

Zároveň Vám oznamujeme, že predmety financovania operatívneho lízingu (zmluvy s označením LZA), ktorými sú technológie poistené v Generali Poisťovni, a. s., pod poistnou zmluvou číslo 952-00176-99, sú s účinnosťou od 01. 10. 2021 zaradené pod novú poistnú zmluvu číslo 2407171497. Poisťovateľ a pôvodné Podmienky poistenia dojednané pri uzatvorení zmluvy o operatívnom lízingu zostávajú bez zmeny.

O definitívnom zrealizovaní vyššie uvedenej transakcie Vás ešte budeme informovať. Veríme, že naše rozhodnutie prispeje k ešte lepším a kvalitnejším službám pre Vás.

VÚB Leasing, a. s., a VÚB banka, a. s.