Kontakt Search ×

Dane a účtovníctvo

S účinnosťou od 1. 1. 2004 vstúpili do platnosti právne normy, ktoré významne ovplyvnili lízingové operácie. Legislatívne úpravy sú premietnuté v Zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a v Opatrení MF SR č. 25167/2003-92 zo dňa 11. 12. 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Tieto legislatívne zmeny sa dotýkajú zmlúv o finančnom prenájme uzatvorených po 1. 1. 2004.

Zákon o dani z príjmov v prvom rade definuje pojem finančný prenájom ako „nájom majetku s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom bez zbytočného odkladu po ukončení doby nájmu prechádza vlastnícke právo k predmetu nájmu z prenajímateľa na nájomcu a nájomca počas trvania nájmu odpisuje prenajatý majetok ...“.

Ďalej stanovuje podmienky uznania nájomného do daňových výdavkov nájomcu, a to minimálnej doby nájmu, ktorá predstavuje 60 % doby odpisovania hmotného majetku a nie menej ako tri roky a maximálnu kúpnu cenu, ktorá nie je vyššia ako zostatková cena tohto majetku, ktorú by mal majetok pri rovnomernom odpisovaní podľa tohto zákona.

Poslednou podmienkou je, že za daňový výdavok sa považuje nájomné len vo výške prevyšujúcej odpis uplatňovaný nájomcom, rovnomerne zahrňované do základu dane počas celej doby trvania nájmu.

Opatrenie MF tiež definuje pojem „finančný prenájom“, stanovuje základné pojmy a zásady zobrazenia finančného prenájmu v účtovníctve. Hodnota predmetu finančného prenájmu sa považuje za istinu, hodnota nájmu sa považuje za nerealizovaný finančný výnos. Celková suma splátky je rovnaká, pričom štruktúra splátky je nerovnomerná, časť zodpovedajúca istine v splátke stúpa, časť zodpovedajúca finančnému prenájmu klesá. Finančný prenájom obsahuje úrok a poistenie.

Ako účtovať finančný lízing?

V novom systéme účtovania finančného prenájmu sú implantované zásady a postupy v rozhodujúcej miere analogické s účtovníctvom v krajinách Európskej únie tak, aby sa naše účtovníctvo svojou vypovedacou schopnosťou čo najviac priblížilo účtovníctvu a účtovným výkazom týchto krajín.

Postup v účtovníctve prispôsobíme podmienkam v lízingovej zmluve a dodržíme platné postupy účtovania.

 1. Splátky pred dodaním predmetu finančného nájmu sa považujú za zálohy a účtujú sa klasickým spôsobom – strana MD Poskytnutý preddavok a DPH, strana D úhrada.
 2. Prevzatie majetku nájomcom sa v deň prevzatia majetku zúčtuje na stranu MD príslušného účtu majetku a súvzťažne na účet 474 – Záväzky z nájmu v cene istiny, teda predmetu finančného prenájmu.
 3. Takto zaevidovaný majetok odpisuje nájomca do výšky 100 % obstarávacej ceny zistenej u prenajímateľa, rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac prenájmu. Prvý krát si môže uplatniť odpis v mesiaci, kedy prevzal predmet v stave spôsobilom na zmluvne dohodnuté alebo obvyklé užívanie. Odpisy sa účtujú klasickým spôsobom – strana MD Odpis, strana D zvyšovanie Oprávok k príslušnému druhu majetku.
 4. Po dodávke predmetu je potrebné preúčtovať splátky spred dodania predmetu z preddavkov na zníženie záväzkov z nájmu: strana MD 474 – Záväzky z prenájmu súvzťažne s účtom Poskytnuté preddavky.
 5. V deň splatnosti dohodnutých splátok zaúčtuje nájomca splátku nasledovným spôsobom:
  • istina na splátke MD 474 – Záväzky z nájmu
  • úrok na splátke MD 562 – Úrok
  • poistenie na splátke MD 568 – Ostatné finančné náklady
  • DPH MD 343 – DPH
  • k úhrade D 474 –Záväzky z nájmu

Doporučujeme si zaviesť dva analytické účty 474 – Záväzky z nájmu, jeden na evidenciu nesplatenej istiny, druhý na čiastku k splátky k úhrade. Taktiež je vhodné zvlášť evidovať samostatne úrok a poistenie.

Okrem zúčtovania jednotlivých lízingových operácií je potrebné viesť i podsúvahovú evidenciu, informácie z tejto evidencie je potrebné uviesť v Prílohe k účtovnej závierke.

Podkladom pre účtovanie splátok je buď splátkový kalendár, alebo faktúra od prenajímateľa, na týchto dokladoch je uvedená špecifikácia platby, štruktúra nájmu, daň z pridanej hodnoty.

Jednotlivé splátky nemusia byť počas trvania lízingu rozložené rovnomerne, nemusia časovo spadať do bežného účtovného obdobia. V každom prípade v účtovníctve je úrok vrátane poistenia zobrazený presne podľa rozpisu v splátkovom kalendári, pre potreby uplatnenia týchto nákladov v daňovom základe je nutná daňová úprava, ktorá zabezpečí rovnomerný nájom počas trvania lízingovej zmluvy.