Kontakt Search ×

Podmienky používania internetových stránok

Podmienky používania internetových stránok www.vubleasing.sk:
Prevádzkovateľom internetových stránok www.vubleasing.sk je VÚB Operating Leasing, a.s. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
Podmienky používania internetových stránok www.vubleasing.sk určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ vám dáva právo využívať stránky www.vubleasing.sk výhradne pre vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na stránky www.vubleasing.sk a ich používanie je bezplatný.

Snahou prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránok www.vubleasing.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na stránky www.vubleasing.sk z iných zdrojov.

Prístup na stránky www.vubleasing.sk a ich používanie môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.vubleasing.sk používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  • škody spôsobené používaním stránok www.vubleasing.sk
  • reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú tretím subjektom prostredníctvom stránok www.vubleasing.sk
  • obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.vubleasing.sk

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.vubleasing.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.

Je zakázané prenášať na internetové stránky www.vubleasing.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.vubleasing.sk povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Podmienky používania stránok www.vubleasing.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené: 1.1.2022