Kontakt Search ×

Spracovanie dôverných údajov

Vieme, že Vaše súkromie je pre Vás dôležité a rovnako si ho vážime a ochraňujeme aj my. S Vašimi osobnými údajmi a údajmi, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, preto nakladáme s najväčšou obozretnosťou v súlade s právnymi predpismi a s Vaším vedomím.

Na tomto mieste Vám v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako "GDPR") poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Kontakt na Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: e-mail: dpo@vubol.sk alebo dpo@leasing.sk