Kontakt Search ×

FAQ

Je možné zmluvu vyplatiť skôr?

Lízingová zmluva je uzavretá na dobu určitú podľa povahy predmetu lízingu a to spravidla buď na 36 alebo 44 mesiacov. V prípade, že sa Vám v jej priebehu naskytnú voľné finančné zdroje, ktoré chcete použiť na vyplatenie nájomného, je toto možné, avšak za podmienky, že lízingová zmluva dobehne do svojho plánovaného konca. Výhodou takéhoto vyplatenia splátok je zníženie nájomného faktora, a teda zníženie Vami zaplateného úroku, ktorý však musíte do daňových nákladov rozpúšťať rovnomerne až do riadneho konca lízingovej zmluvy. S touto zmenou je spojený poplatok podľa aktuálneho sadzobníka..

Čo robiť v prípade prechodnej platobnej neschopnosti?

Ak takáto situácia nastane, je viacero možností, ako ju riešiť. Ak má klient krátkodobé problémy, je možné posunúť lízingové splátky. O takýto krok musí klient požiadať písomne s uvedením doby, o ktorú žiada splátku posunúť. Naša lízingová spoločnosť na základe žiadosti rozhodne, či klientovi odklad splátok umožní. Ak ide len o posun splatnosti jednej už vystavenej faktúry maximálne o dva mesiace, posunie sa jej splatnosť dodatkom, pričom nájomca pri podpise dodatku uhradí poplatok za posun splatnosti podľa aktuálneho sadzobníka. Ak ide o radikálnejšiu zmenu splátkového kalendára, prenajímateľ vypracuje na základe žiadosti nájomcu návrh nového splácania a po jeho schválení nájomcom sa vypracuje dodatok k lízingovej zmluve. S touto zmenou je spojený poplatok podľa aktuálneho sadzobníka. Ak finančné problémy nájomcu pretrvávajú, je vhodné nájsť nového nájomcu na prenajatý predmet lízingu formou postúpenia zmluvy. Tento spôsob je pre obidvoch klientov z daňového hľadiska výhodný za istých podmienok, keďže zákon o dani z príjmu umožňuje v takomto prípade obidvom nájomcom uznať svoje lízingové splátky ako daňovo uznateľné náklady.

Je možné robiť na predmete lízingu počas prenájmu nejaké zmeny (technické zhodnotenie)?

Ak chcete na predmete lízingu urobiť technické úpravy, potrebujete predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. Písomnú žiadosť s číslom lízingovej zmluvy, druhom technického zhodnotenia môžete poslať na e-mailovú adresu obchod@vubleasing.sk. V prípade, že nájomca má nárok na odpis technického zhodnotenia, prenajímateľ toto vezme na vedomie a vyjadrí svoj písomný súhlas.

Je možné prenajať predmet lízingu tretej osobe?

Predmet lízingu môže dať nájomca do užívania tretej osobe (podnájomcovi) len so súhlasom prenajímateľa. Pri žiadosti o podnájomnú zmluvu je potrebné predložiť prenajímateľovi doklady o podnájomcovi. Lízingové splátky platí prenajímateľovi naďalej nájomca.

Ako je možné previesť zmluvu na iného nájomcu?

Prevod nájomcu na bežiacej zmluve (postúpenie lízingovej zmluvy) je spôsob ukončenia lízingovej zmluvy pre pôvodného nájomcu bez nutnosti prepočítania lízingových odpisov na rovnomerné, resp. zrýchlené odpisy z dôvodu nedodržania doby lízingu.

Ak chcete svoju lízingovú zmluvu previesť na iného nájomcu, zašle pôvodný nájomca písomnú žiadosť o postúpenie lízingovej zmluvy na e-mailovú adresu obchod@vubleasing.sk. Táto žiadosť musí obsahovať číslo lízingovej zmluvy, dôvod postúpenia a kontakt na nového nájomcu, ktorý predloží pri postúpení rovnaké doklady ako pri uzatváraní novej lízingovej zmluvy. Na základe žiadosti, vyriešení úhrad pôvodného nájomcu a po posúdení podkladov od nového nájomcu vypracujeme trojstranný dodatok k lízingovej zmluve o jej postúpení, ktorý potvrdzuje pôvodný aj nový nájomca a prenajímateľ. Nový nájomca s pôvodným potvrdia preberací protokol o prevzatí predmetu lízingu a dokumentácie lízingovej zmluvy. Ak poistné nie je súčasťou splátok nájomného, musí nový nájomca preukázať uzatvorenie poistnej zmluvy a jej vinkuláciu v prospech prenajímateľa. Pri postúpení lízingovej zmluvy na vozidlo nový nájomca obdrží veľký technický preukaz a splnomocnenie na bezodkladné prehlásenie vozidla. S touto zmenou je spojený poplatok podľa aktuálneho sadzobníka.

Je možné predčasne ukončiť lízingovú zmluvu?

Lízingovú zmluvu je možné predčasne ukončiť len zo strany prenajímateľa, a to len v prípadoch uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach lízingu. Nájomca môže sám požiadať o predčasné ukončenie lízingovej zmluvy, len ak sú na jeho strane dôvody zabraňujúce riadnemu plneniu podmienok lízingovej zmluvy (neschopnosť ďalšieho splácania nájomného), t.j. dôvody, ktoré oprávňujú aj prenajímateľa lízingovú zmluvu predčasne ukončiť.

V týchto prípadoch prenajímateľ po odobratí predmetu lízingu a jeho ďalšej realizácii (predaj, resp. nový lízing) lízingovú zmluvu finančne vysporiada Protokolom o mimoriadnom ukončení v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok lízingu. Musíme Vás však upozorniť, že v prípade, ak nie je dodržaná doba lízingu, v určitých prípadoch náklady spojené s lízingom nie je možné zahrnúť do daňových nákladov. Presný postup sa líši podľa dátumu podpisu lízingovej zmluvy a tento Vám vysvetlia naši pracovníci. Z vyššie uvedeného dôvodu je výhodnejšie previesť lízingovú zmluvu na nového nájomcu postúpením.

Od akej hodnoty predmetu lízingu je možné uzavrieť lízingovú zmluvu?

Táto hodnota je stanovená tak, aby preplatenie obstarávacej ceny o nájomný faktor pokrylo náklady spojené so správou zmluvy. Výška tejto hodnoty sa orientačne pohybuje okolo 3 319,39 € bez DPH.

Čo zaplatí nájomca pri podpise lízingovej zmluvy?

Pri podpisovaní lízingovej zmluvy je potrebné zaplatiť preddavok na istinu a poplatok za prípravu lízingovej zmluvy podľa platného sadzobníka. Na všetky platby nájomca obdrží od prenajímateľa pri podpise lízingovej zmluvy faktúry. Platby treba uhradiť priamo na účet prenajímateľa bankovým prevodom alebo zložením hotovosti v banke. Ďalšie lízingové splátky sú splatné vždy podľa dohody na základe faktúr, resp. splátkového kalendára, ktorý obdrží nájomca ihneď pri podpise lízingovej zmluvy. Na základe našich skúseností neodporúčame nájomcom uhrádzať lízingové splátky poštovými poukážkami.

Ako postupovať po vyplatení lízingových splátok pri riadnom ukončení zmluvy?

Lízingová zmluva sa uzatvára na dobu určitú (spravidla 36 alebo 44 mesiacov), ktorá je presne uvedená na splátkovom kalendári. Až po uplynutí tejto doby, za ktorú sa účtovne odpíše predmet lízingu v plnej výške, môže dôjsť k riadnemu ukončeniu lízingovej zmluvy. Klienti si často mýlia termín zaplatenia poslednej lízingovej splátky s termínom riadneho ukončenia lízingovej zmluvy. Termín riadneho ukončenia lízingovej zmluvy súvisí len s termínom prevzatia predmetu lízingu a je ním posledný deň 36-eho, resp. 44-ého mesiaca nasledujúceho od dátumu prevzatia predmetu lízingu. Riadne ukončenie lízingovej zmluvy nastane však len v tom prípade, ak prenajímateľ neeviduje žiadnu pohľadávku voči nájomcovi. Naša lízingová spoločnosť v dostatočnom predstihu pred riadnym ukončením lízingovej zmluvy zasiela klientovi výzvu na doplatenie pohľadávok. Ak je lízingová zmluva finančne vyrovnaná, prenajímateľ automaticky zašle nájomcovi Protokol o riadnom ukončení lízingovej zmluvy s uvedením predmetu lízingu, jeho obstarávacej ceny a ostatných dôležitých údajov. V prípade, že v lízingovej zmluve bola dohodnutá kúpna cena, nájomca spolu s protokolom obdrží faktúru na jej úhradu.