Kontakt Search ×

Poistná udalosť v prípade motorového vozidla

Pri vzniku poistnej udalosti je potrebné zdokumentovať poškodenie predmetu financovania v tlačive Správa o nehode. Následne túto skutočnosť oznámiť poisťovni a prenajímateľovi telefonicky 02/ 4855 3670 alebo e-mailom makler@vubleasing.sk s uvedením:

 • čísla lízingovej zmluvy
 • dátumu vzniku poistnej udalosti
 • poškodeného predmetu lízingu, resp. evidenčného čísla vozidla
 • rozsahu škody, spôsobu vzniku škody a zavinenia
 • číslo poistnej udalosti (pridelené poisťovňou)

V prípade poistnej udalosti v zmysle Cestného zákona č. 8/2009 a zákona č. 144/2010 Z.z. je potrebné túto skutočnosť oznámiť aj polícii.

Na príslušnom formulári poisťovni ako poisteného uveďte VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava. Číslo poistnej zmluvy je uvedené v lízingovej zmluve. Poškodený predmet lízingu obhliadne likvidátor poisťovne a následne ho môžete dať opraviť v autorizovanom servise. Lízingové splátky je nutné platiť aj počas opravy predmetu lízingu. Poisťovňa si vyžiada náš súhlas na uvoľnenie poistného plnenia v prospech servisu prípadne Vás. Ak platíte lízingové splátky včas, poistné plnenie automaticky uvoľníme. Ak máte dlhy voči našej spoločnosti, pokryjeme ich z poistného plnenia a rozdiel medzi Vašimi dlhmi a poistným plnením obratom obdržíte na úhradu nákladov na opravu.

V prípade totálnej škody postupujte rovnako. Likvidátor v tomto prípade označí predmet lízingu za neopraviteľný a poisťovňa poistné plnenie pošle na náš účet. Po obdržaní poistného plnenia sa lízingová zmluva ukončí a vysporiada Protokolom o mimoriadnom ukončení, ktorým sa stávate vlastníkom zničeného predmetu lízingu, ak tento nebol odpredaný.

K likvidácii poistnej udalosti doložte priamo poisťovni, resp. prenajímateľovi tieto doklady:

 • vyplnenú a podpísanú Správu o nehode
 • kópiu lízingovej zmluvy pri totálnej škode
 • kópia Osvedčenia o evidencii vozidla
 • kópiu registrácie platcu DPH, resp. čestné vyhlásenie neplatcu DPH
 • kópiu vodičského oprávnenia vodiča v čase nehody
 • originál dokladov o oprave predmetu lízingu s presným rozpisom prác a použitého materiálu (musia sa zhodovať s obhliadkou predmetu lízingu po poistnej udalosti), resp. ich platné opisy
 • správu polície o nehode

V prípade odcudzenia predmetu lízingu, ak sa tento polícii nepodarilo vypátrať, zašle Vám polícia po uplynutí predpísanej lehoty (2 mesiace) uznesenie o ukončení pátrania. Originál tohto dokladu zašlite obratom do poisťovne a naskenovaný doklad pošlite na e-mail makler@vubleasing.sk alebo kópiu odfaxujte na číslo 02/ 5542 3176. Na základe tohto uznesenia prerušíme Vašu lízingovú zmluvu a zašleme Vám žiadosť o trvalé vyradenie vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu. Po vyradení z evidencie Vám polícia odoberie Osvedčenie o evidencii a vystaví Vám potvrdenie o vyradení vozidla. Originál tohto dokladu zašlite obratom do poisťovne a naskenovaný doklad pošlite na e-mail makler@vubleasing.sk alebo kópiu odfaxujte na číslo 02/ 5542 3176.

V prípade odcudzenia predmetu lízingu je nutné poisťovni predložiť:

 • vyplnenú a podpísanú Správu o nehode
 • kópiu lízingovej zmluvy
 • doklad o ukončení pátrania polície
 • náhradné kľúče od vozidla a od zabezpečovacieho systému
 • doklad o namontovanom zabezpečovacom systéme
 • osvedčenie o evidencii so zápisom o odcudzení, resp. potvrdenie z dopravného inšpektorátu o vyradení vozidla z evidencie
 • kópiu faktúry o nadobudnutí
 • kópiu preberacieho protokolu

Po obdržaní všetkých dokladov poisťovňa pošle poistné plnenie na účet VÚB Leasing, a. s. Lízingová zmluva sa po obdržaní poistného plnenia ukončí a vysporiada Protokolom o mimoriadnom ukončení v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok lízingu.

Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody v zahraničí, odporúčame nasledujúci postup:

 • je potrebné privolať políciu (v prípade, ak je niektorý z účastníkov zranený, niektorý z účastníkov riadil vozidlo pod vplyvom alkoholu, nie je možné navzájom sa dohodnúť kto zavinil dopravnú nehodu). V niektorých krajinách nie je prítomnosť polície nutná, polícia môže odmietnuť spísať záznam o nehode
 • medzinárodný záznam o dopravnej nehode vyplniť správne, úplne a čitateľne, skontrolovať Vami a ostatnými účastníkmi nehody. Dôležité je vyplniť: EČV/ŠPZ všetkých zúčastnených motorových vozidiel, číslo poistnej zmluvy a zelenej karty, názov poisťovne PZP, podrobný popis nehody a poškodenia vozidiel, presné miesto nehody, a pod.
 • po návrate na Slovensko je potrebné bezodkladne nahlásiť do poisťovne akúkoľvek nehodu, ktorej bol klient účastníkom aj v prípade, keď sa domnieva, že nie je vinníkom, aby tak umožnil pracovníkom poisťovne účinnú obranu proti neoprávneným nárokom
 • bez konzultácie s pracovníkmi zahraničného oddelenia odboru likvidácie poistných udalostí, neplaťte akékoľvek nároky poškodenému, nemali by ste taktiež uznávať žiadne písomne nároky

K preukázaniu nároku je potrebné:

 • žiadosť o uplatnenie nároku
 • medzinárodný záznam o dopravnej nehode
 • policajný protokol
 • záznam o obhliadke a fotodokumentácia

Poisťovateľ Vás môže podľa potreby vyzvať k predloženiu iných, vyššie nespomenutých dokladov.Nahlásiť vznik poistnej udalosti do poisťovne je povinný klient, a to v lehote do 15 dní, pokiaľ škoda vznikla na území SR, resp. do 30 dní pokiaľ k škode došlo mimo územia SR. 

Poistná udalosť v iných prípadoch ako motorové vozidlo

Pri vzniku poistnej udalosti je potrebné:

 • dohodnúť obhliadku s likvidátorom poisťovne
 • informovať VÚB Leasing na tel. čísle: +421 (0) 2 4855 3670 alebo e-mailom na: makler@vubleasing.sk , prípadne faxom na: +421 (0) 2 5542 3176