Kontakt Search ×

Vážený klient,
sme radi, že využívate služby operatívneho lízingu spoločnosti VÚB Operating Leasing, a.s., ktorá
pokračuje v poskytovaní týchto služieb ako následnícka spoločnosť po spoločnosti VÚB Leasing.

Tá sa od 1.1.2022 zlúčila s VÚB bankou s cieľom zlepšiť a skvalitniť pre Vás svoje služby.
Vyvrcholením týchto zmien je strategické partnerstvo so spoločnosťou Business Lease Slovakia, ktoré
bude mať pre Vás pridanú hodnotu vo forme kvalitnejších a zaujímavejších služieb a vytvorí lepšie
predpoklady na Vašej ceste k zelenšej mobilite.
Spoločnosť Business Lease Slovakia je špecializovaný poskytovateľ komplexnej mobility s dlhoročnými
skúsenosťami s produktom operatívneho leasingu či krátkodobého prenájmu a patrí k lídrom na
slovenskom trhu. Aktuálne bude už ako subdodávateľ VÚB Operating Leasing zabezpečovať kompletnú
správu vozidiel všetkých klientov spoločnosti VÚB Operating Leasing.

Elektronické nahlasovanie poistných udalostí (len pre vozidlá Operatívneho lízingu)

https://www.businesslease.sk/nehoda/

Operatívny lízing bez služieb

V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok operatívneho lízingu je klient povinný bezodkladne oznámiť VÚB Operating Leasing, a. s.  akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu, odcudzenie a tiež akékoľvek škody vzniknuté tretím osobám v súvislosti s prevádzkou predmetu lízingu.

Pri vzniku poistnej udalosti je potrebné:

  • informovať poskytovateľa financovania na tel. čísle 0850 123 789 alebo e-mailom na: makler@vub.sk ;
  • nahlásiť škodovú udalosť príslušnej poisťovni;
  • dohodnúť obhliadku stechnikom poisťovne, poškodený predmet je možné opravovať až po zdokumentovaní poškodenia príslušnou poisťovňou.

V prípade poistnej udalosti kontaktujte príslušnú poisťovňu, kliknutím na názov poisťovne sa dostanete priamo na online formulár alebo kontaktujte telefonicky jej infolinku.

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

+421 2 38 11 11 17

Poistné produkty

Vyberte si zo širokej ponuky poistení a chráňte svoj majetok.