Kontakt Search ×

Operatívny lízing so službami

Spoločnosť VÚB Operating Leasing, a. s. poskytuje svojim klientom v prípade operatívneho lízingu so službami aj komplexné služby v oblasti poistenia vozidiel.

Súčasťou poistenia vozidiel cez VÚB Operating Leasing, a. s.  je aj riešenie poistných udalostí za klienta.

ONLINE: Elektronické nahlasovanie poistných udalosti (len pre vozidlá Operatívneho lízingu)

Povinné prílohy je potrebné poslať na e-mail:   makler@vub.sk (do e-mailu napíšte EČV / ŠPZ)

  • Vodičský preukaz (v PDF)
  • Správa o nehode(ktorá bola napísaná na mieste nehody v PDF)
  • Policajná správa o nehode (v PDF)

Informácie pre vodiča

V prípade poistnej udalosti na predmete operatívneho lízingu so službami, ktorého súčasťou je poistenie v lízingových splátkach, zabezpečuje komplexné riešenie PU spoločnosť VÚB Operating Leasing, a. s.  Postup nájdete v sekcii Riešenie poistnej udalosti .

Operatívny lízing bez služieb

V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok operatívneho lízingu je klient povinný bezodkladne oznámiť VÚB Operating Leasing, a. s.  akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu, odcudzenie a tiež akékoľvek škody vzniknuté tretím osobám v súvislosti s prevádzkou predmetu lízingu.

Pri vzniku poistnej udalosti je potrebné:

  • informovať poskytovateľa financovania na tel. čísle 0850 123 789 alebo e-mailom na: makler@vub.sk ;
  • nahlásiť škodovú udalosť príslušnej poisťovni;
  • dohodnúť obhliadku stechnikom poisťovne, poškodený predmet je možné opravovať až po zdokumentovaní poškodenia príslušnou poisťovňou.

V prípade poistnej udalosti kontaktujte príslušnú poisťovňu, kliknutím na názov poisťovne sa dostanete priamo na online formulár alebo kontaktujte telefonicky jej infolinku.

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

+421 2 38 11 11 17