Kontakt Search ×

Rozširujete výrobu a potrebujete nakúpiť nové alebo použité stroje? Radi Vám poradíme a pripravíme ponuku šitú na mieru iba pre Vás.

Čo je finančný lízing?

Finančný lízing je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu (lízingové splátky). Zmluva zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu.

Predmet lízingu

 • drevoobrábacie stroje (vrátane nábytku a papierenského priemyslu)
 • manipulačná technika
 • stroje pre polygrafiu
 • stavebné stroje
 • strojárstvo (napr. kovoobrábacie stroje)
 • zdravotníctvo - stroje a prístroje
 • ostatné zariadenia a technológie
 • počítače a kancelárska technika

Možnosti finančného lízingu

Dĺžka lízingu 29 - 60 mesiacov
Vstupná splátka 15 % - 80 % , resp. individuálne posúdenie
Odkupná hodnota 100,- € bez DPH
Spracovateľský poplatok v závislosti od požadovaného produktu

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy?

Fyzické osoby - podnikatelia

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Právnické osoby

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Rozhodujúce faktory pre určenie ceny použitého predmetu

 • vek predmetu
 • počet motohodín, prípadne iná forma určujúca stav opotrebenia
 • technický stav
 • fotodokumentácia a presná technická špecifikácia celého predmetu aj samostatných častí

Spätný lízing

 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie predmetu lízingu (faktúra, kúpno-predajná zmluva)
 • ostatné podmienky ako pri finančnom lízingu

Čo je úver?

Úver je komfortný spôsob získania finančných prostriedkov. Ak je pre vás dôležité byť majiteľom predmetu financovania okamžite, zvoľte si úver od VÚB banke. Úver je vhodný pred podnikateľov aj firmy.

Predmet financovania

 

 • stroje a priemyselné zariadenia:
 • drevoobrábacie stroje (vrátane nábytku a papierenského priemyslu)
 • manipulačná technika
 • stroje pre polygrafiu
 • stavebné stroje
 • strojárstvo (napr. kovoobrábacie stroje)
 • zdravotníctvo - stroje a prístroje
 • ostatné zariadenia a technológie
 • počítače a kancelárska technika

Možnosti úveru

Dĺžka lízingu 6 - 60 mesiacov
Vstupná splátka 15 % - 80 % , resp. individuálne posúdenie
Odkupná hodnota 0,- € bez DPH
Spracovateľský poplatok v závislosti od požadovaného produktu

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Zmluvy o úvere?

Fyzické osoby - podnikatelia

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • osvedčenie o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Právnické osoby

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • osvedčenie o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Podmienky financovania nájdete tu.

Rozhodujúce faktory pre určenie ceny použitého predmetu

 • vek predmetu
 • počet motohodín, prípadne iná forma určujúca stav opotrebenia
 • technický stav
 • fotodokumentácia a presná technická špecifikácia celého predmetu aj samostatných častí

Čo je operatívny lízing?

Operatívny lízing je určený pre podnikateľské subjekty a ide o prenájom hmotného majetku, t. j. strojov a zariadení, poľnohospodárskej techniky (oboje neevidované v dopravnej evidencii), technológií a kancelárskych zariadení na dobu dohodnutú s klientom. Počas doby trvania zmluvy o operatívnom lízingu je prenájom predmetu realizovaný bez poskytovania akýchkoľvek služieb k predmetu lízingu. Klient je povinný na údržbu predmetu používať služby autorizovaného dodávateľa predmetu lízingu a tieto náklady nie sú zahrnuté v lízingových splátkach, tieto náklady platí klient priamo dodávateľovi služieb.

Predmet financovania:

 • hmotný investičný majetok (predmety neevidované v dopravnej evidencii)
 • stroje a zariadenia
 • poľnohospodárska technika
 • technológie, výpočtová technika
 • predmety ľahko demontovateľné a použiteľné na prípadný lízing

Výhody operatívneho lízingu bez služieb

 • podsúvahové vedenie účtovníctva – klient neúčtuje o majetku len o nájomnom
 • nájomca – platiteľ DPH si môže uplatniť DPH z jednotlivých splátok nájomného
 • možnosť aj krátkodobých prenájmov od 6 mesiacov max. do 60 mesiacov s rovnomerným mesačným splácaním
 • v rámci nájomného klient využíva aj výhodné sadzby poistenia
 • predmet nájmu sa po ukončení nájmu odpredáva tretiemu subjektu za vopred dohodnutú zostatkovú hodnotu
 • Doklady potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o Operatívnom lízingu bez služieb

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy?
 

Fyzická osoba podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu majiteľa/ov
 • kópia platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu konateľa/ov
 • kópia platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia