Kontakt Search ×

Kto môže požiadať o odklad splátok?

Spotrebiteľ môže požiadať o odklad splátok finančného lízingu a splátok spotrebiteľského úveru. Spotrebiteľ môže požiadať o odklad splátok na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov. Žiadosť o odklad splátok úveru a splátok finančného lízingu veriteľ odporúča podať prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.


Ktorých produktov sa odklad splátok týka?

Spotrebiteľ môže požiadať o odklad splátok finančného lízingu a splátok spotrebiteľského úveru. Spotrebiteľ môže požiadať o odklad splátok na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov. Žiadosť o odklad splátok úveru veriteľ odporúča podať prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.


Aký je postup?

Vyplňte formulár presne podľa nižšie uvedených vysvetliviek. Ak bude formulár chybne vyplnený, nemôže ho veriteľ akceptovať. Ak je formulár vyplnený správne, veriteľ Vás bude informovať o výsledku do 30 dní od podania žiadosti.

Žiadosť o odklad splátok

Súčasná situácia zásadne zmenila mnohým našim klientom životnú situáciu, pre ktorú majú problém splácať svoje záväzky. Pre našich klientov, ktorí poctivo splácali svoje podnikateľské úvery a momentálne sa im pre krízu zhoršila ekonomická situácia, prinášame odklad splátok až na 9 mesiacov. Upozorňujeme však, že pri žiadostiach o odklad splátok podaných od 1.4.2021 budeme v zmysle platnej legislatívy už evidovať negatívny príznak. Veľmi dobre si uvedomujeme zložitú situáciu podnikateľov či firiem a vieme, že len odklad splátok nemusí stačiť na preklenutie ťažkého obdobia. Preto budeme riešiť individuálne požiadavky na finančnú pomoc či už vo forme úverov alebo dodatočných prostriedkov.


Kto môže požiadať o odklad splátok?

Klient veriteľa, ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu môže požiadať o odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov . O odloženie splátok môžu požiadať fyzické osoby - podnikateliaživnostníci malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov a obraty do 50 miliónov EUR. Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti o odklad splátok. Rovnako nesmie byť v omeškaní dlhšie ako 30 dní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom. Zákon upravuje možnosť odkladu splátok len pri úvere, ale rozhodli sme sa vyjsť v ústrety našim klientom aj nad rámec zákona, t. j. aj v prípade žiadosti o odklad splátok finančného alebo operatívneho lízingu. Teda klient môže  prostredníctvom uvedeného formulára požiadať o odklad splátok aj iných produktov ako úver. Týmto žiadosťami sa budeme taktiež venovať a posudzovať ich.

 


Ktorých produktov sa odklad splátok týka?

V súlade s platnou legislatívnou klient môže požiadať o odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov. Ak klient prejaví záujem o odklad splátok aj iných produktov ako je úver (finančný lízing, operatívny lízing), samozrejme že sa budeme venovať aj týmto žiadostiam. Žiadosť o odklad splátok veriteľ odporúča vždy podať elektronickou formou prostredníctvom nižšie uvedenej žiadosti o odklad, t. j. cez web formulár.


Aký je postup?

Vyplňte formulár presne podľa nižšie uvedených vysvetliviek. Ak bude formulár chybne vyplnený, nemôže ho veriteľ akceptovať. Ak je formulár vyplnený správne, veriteľ Vás bude informovať o výsledku do 30 dní od podania žiadosti.

Žiadosť o odklad splátok

Najčastejšie kladené otázky

Vzor ako vyplniť tlačivo o žiadosti

O odklad splátok treba požiadať prostredníctvom tlačiva. V žiadosti vyplníte požadované údaje a uvediete aj Vami požadovanú dĺžku trvania odkladu splátok. O odklad splátok je možné požiadať až na 9 mesiacov. Vyberte si jednu z možností, a to 1 až 9 mesiacov. Doba odkladu splátok znamená počet mesiacov, počas ktorých nebudete musieť uhrádzať splátku úveru. Keďže chceme v súčasnej situácii čo najviac zjednodušiť posielanie žiadostí, je možné ju podať bez nutnosti návštevy pobočky. Stačí elektronickú žiadosť vyplniť na tejto stránke a odoslať

Odloženie splátok sa nerovná zrušeniu splátok

Po schválení žiadosti vás budeme informovať o všetkých podmienkach pri odklade splátok. Počas odkladu splátok sa bude úver/finančný lízing naďalej úročiť, po vypršaní lehoty odkladu splátok budú tieto úroky rozvrhnuté do splátok úveru/finančného lízingu splatných po uplynutí odkladu. Všetky informácie o úročení úveru/finančného lízingu počas obdobia odkladu splátok, o celkovej výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu vám zašleme.

Budem musieť platiť nejaký poplatok za žiadosť?

S podaním žiadosti nie sú spojené žiadne administratívne poplatky. Dokonca v prípade, ak sa vaša situácia zlepší, môžete začať splácať úver/finančný lízing aj počas odkladu splátok.

Kedy vám príde odpoveď či bola vaša žiadosť schválená?

Veriteľ má na spracovanie vašej žiadosti 30 dní. Naši kolegovia urobia maximum, aby sme v čo najkratšom čase odpovedali každému z vás, ale prosíme Vás o trpezlivosť.

Mám viac spotrebiteľských úverov a/alebo finančných lízingov môžem požiadať o odklad splátok pri všetkých obchodoch?

V prípade, že máte viac úverov a alebo finančných lízingov môžete požiadať o odklad splátok pri všetkých týchto obchodoch.

Čo ak som nestihol uhradiť poslednú splátku pred podaním žiadosti?

Ak ste neuhradili splátku, ktorej splatnosť bola nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odložíme vám aj splatnosť tejto splátky. Lehota odkladu začne plynúť dňom splatnosti tejto neuhradenej splátky.

Keď si odložím splátky úveru alebo finančného lízingu, čo bude s poistením, ktoré k úveru alebo lízingu mám?

Poistenie úveru alebo finančného lízingu pri odklade splátok nezaniká. Aj počas obdobia odkladu splátok je nutné platiť poistné.