Kontakt Search ×

Poistenie finančnej straty (GAP)

kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou automobilu v čase jeho kúpy a všeobecnou hodnotou vozidla  v čase poistnej udalosti, ktorá je východisko pre výplatu poistného plnenia z havarijného poistenia v prípade totálnej škody, alebo odcudzenia motorového vozidla.