Kontakt Search ×

Máte záujem o financovanie nehnuteľnosti?
Spoločnosť VÚB banka poskytuje financovanie nehnuteľností na rôzne typy budov.

Finančný lízing

Finančný lízing je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu (lízingové splátky). Zmluva zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu.

Predmet lízingu

 • priemyselné budovy (skladové, logistické priestory, výrobné haly a iné )
 • administratívne budovy (kancelárske priestory)
 • obchodné priestory
 • hotely, reštaurácie, rekreačné a iné ubytovacie zariadenia
 • verejné budovy

Možnosti finančného lízingu

 • dĺžka lízingu: max 12 rokov
 • vstupná splátka: 15% - 70%
 • spracovateľský poplatok: v závislosti od požadovaného produktu

Doklady potrebné k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy

Všetky potrebné doklady sú uvedené na Žiadosti o finančný lízing. Podrobnosť dokladov závisí od predmetu financovania, bonity klienta, zvoleného modelu splácania splátok, dĺžky podnikania žiadateľa, resp. iných špecifík obchodného prípadu.

Fyzické osoby - podnikatelia

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu resp. pasu majiteľa/ov
 • kópia aktuálneho platného výpisu zo ŽRSR určená pre právne účely bez ohľadu na dátum vydania
 • iné oprávnenie na vykonávanie činnosti vydané príslušným úradom (napr. licencia, členstvo v komore a pod.)
 • osvedčenie o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia daňového priznania za posledné 2 roky a potvrdenie o podaní
 • účtovná závierka za posledné 2 účtovné roky

Právnické osoby

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu resp. pasu osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby
 • kópia aktuálneho platného výpisu zo ORSR určená pre právne účely bez ohľadu na dátum vydania
 • iné oprávnenie na vykonávanie činnosti vydané príslušným úradom (napr. licencia, členstvo v komore a pod.)
 • osvedčenie o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia daňového priznania za posledné 2 roky a potvrdenie o podaní
 • účtovná závierka za posledné 2 účtovné roky

Dokumenty k určeniu kúpnej ceny nehnuteľnosti

 • aktuálny znalecký posudok v papierovej forme s oceňovacím súborom v elektronickej forme (zvyčajne na CD)
 • cena jednotlivých stavieb
 • cena pozemkov pod stavbami
 • cena pozemkov mimo stavieb a určenie toho, ktoré z nich sú stavebne a ktoré nestavebné

Dokumenty k identifikácii nehnuteľnosti:

 • identifikácia všetkých parciel a stavieb/nebytových priestorov, ktoré majú byť predmetom lízingu
 • ktoré pozemku sú zastavené len čiastočne a tiež uviesť výmeru tejto nehnuteľnosti
 • počet nadzemných a podzemných podlaží (t.j. poschodí a suterény okrem prízemia)
 • vek každej stavby
 • účel využitia stavby
 • právny titul nadobudnutia vlastníctva predávajúcim

Podklady potrebné pre vypracovanie zmluvnej dokumentácie:

 • list vlastníctva na právne úkony s aktuálnymi úädajmi všetkých nehnuteľností, ktoré majú byť predmetom lízingu
 • kolaudačné rozhodnutie v prípade, že nie je prílohou znaleckého posudku
 • nájomné zmluvy a iné dôležité ekonomické podklady
 • prístup k nehnuteľnosti – konkrétne parcely, prístup musí byť zabezpečený nasledovne:
  • verejná komunikácia vo vlastníctve obce, VÚC, štátu
  • vecné bremeno in rem v prospech financovanej nehnuteľnosti na každom pozemku, cez ktorý je potrebné sa dostať k financovanej nehnuteľnosti z verejnej komunikácie
 • dokladovanie pripojenia na kanalizáciu/ČOV
 • dokladovanie ostatných sietí (voda, elektrina, plyn)

Ak je nehnuteľnosť zaťažená tak je potrebné:

 • vyčísleni aktuálnej výšky záväzku zabezpečeného záložným právom
 • súhlas záložného veriteľa s predajom a kúpou financovanej nehnuteľnosti
 • vyhlásenie záložného veriteľa, že po úhrade vydá kvitáciu/vzdá sa záložného práva v celom rozsah

Ak sa jedná o kultúrnu pamiatku

 • splnenie povinnosti ponúknuť na predaj štátu (§23 zákona č. 49/2002)

Pri nebytových priestoroch navyše:

 • popis nebytového priestoru v dome a jeho príslušenstva
 • vymedzenie polohy nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu
 • opis nebytového priestoru
 • určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia nebytového priestoru v dome (§5 ods. 1 písmeno a) zákona č.182/1993 Z.z.)
 • určenie a popis spoločných častí domu a spoločných zariadení domu
 • popis príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov, (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Z.z.)
 • zistenie úpravy práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku (§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Z.z.),
 • vyjadrenie, či sa v dome nachádzajú zariadeniam civilnej ochrany a ako sú upravené práva k nim (predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov) (§ 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 182/1993 Z.z.)
 • vymedzenie spoluvlastníckeho podielu na kotolni ak vykuruje viac domov a na základe dohody medzi nadobúdateľmi bytov a vlastníkom domu prechádza zmluvou o prevode vlastníctva bytu do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a vlastníkov nebytových priestorov v dome (§ 5 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z.)